LTO Noord eist onderzoek dubbele dijk

LTO Noord Groningen wil een onderzoek naar de effecten van de dubbele dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl op de bodem, het oppervlaktewater en de gewassen van aangrenzende landbouwpercelen.

 

Dat stelt ze in haar reactie op het ontwerp-inpassingsplan dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.

 

Tweede dijk
Provincie Groningen wil met het waterschap het dijkgedeelte versterken en aardbevingsbestendig maken. Achter de Waddijk komt een tweede dijk, opgebouwd uit slib. Tussen de dijken een gebied met getijdenwerking waar zilte landbouw, natuur en slibwinning is.

 

Het versterken van de afgekeurde dijk heeft voor LTO Noord prioriteit. Andere projecten moeten juridisch, financieel en technisch onderzocht worden op haalbaarheid.

 

Zoetwaterhuishouding
Bovendien mag de aanleg van binnendijkse gebieden niet nadeliger invloed hebben op de zoetwaterhuishouding en de agrarische bedrijfsvoering, geeft LTO Noord aan.

 

Ook wil ze weten hoe de provincie verzilting en vraatschade door ganzen voorkomt. Daarnaast vraagt ze de effecten van het aan te leggen vogelbroedeiland voor de binnendijkse gewassen van boeren in beeld te brengen.

bron: nieuweoogst.nu

07 juni 2016