Bouw glasvezelgebouw in de Eemshaven, Ministerie van Economische Zaken

12 okt 2017Nieuws

Van vrijdag 13 oktober 2017 tot en met donderdag 23 november 2017 ligt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage voor de bouw van een bouwwerk voor een glasvezelkabel als onderdeel van de elektriciteitskabel tussen Eemshaven (Nederland) en Endrup (Denemarken) (COBRA-kabel). Iedereen kan reageren op het ontwerpbesluit met een zienswijze.

TenneT TSO B.V. wil samen met de Deense netbeheerder Energinet.dk een elektriciteitskabel onder zee aanleggen tussen Eemshaven (NL) en Endrup (Denemarken) (de COBRA-kabel). Deze kabel is noodzakelijk voor de uitwisseling van stroom tussen beide landen. Door de COBRA-kabel kan Nederland duurzame energie van Deense windparken importeren en kan in Nederland en in Denemarken efficiënter gebruik worden gemaakt van de beschikbare capaciteit om energie op te wekken.

Het ontwerpbesluit betreft de bouw van een bouwwerk voor een glasvezelkabel als onderdeel van de elektriciteitskabel tussen Eemshaven (Nederland) en Endrup (Denemarken).

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van vrijdag 13 oktober 2017 tot en met donderdag 23 november 2017 het ontwerpbesluit inzien op: www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locatie:

  • gemeente Eemsmond, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen.

U kunt uw mening geven

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpbesluit. U kunt hierbij denken aan:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Alleen een belanghebbende die eerder op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van vrijdag 13 oktober 2017 tot en met donderdag 23 november 2017 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘COBRA-kabel fase 4’. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook:

Bureau Energie-projecten, Inspraakpunt COBRA-kabel fase 4, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, telefonisch bereikbaar via nummer (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve besluit zijn verwerkt.

Het besluit zal ter inzage worden gelegd.

Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

bron: Overheid.nl

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer