Definitieve ontwerpen zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl gepresenteerd

18 jul 2018Nieuws

Bewoners en andere geïnteresseerden konden op dinsdagavond 17 juli 2018 de definitieve ontwerpen van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl bekijken. Het waterschap Noorderzijlvest, de aannemerscombinatie Ommelanderdiek en de provincie Groningen organiseerden gezamenlijk deze informatieavond. Ook kregen de aanwezigen informatie over de uitvoering en planning van de dijkversterking en van de Dubbele Dijk.
Ate Wijnstra, projectmanager van het waterschap Noorderzijlvest over de dijkverbetering: “We versterken de zeedijk versneld. We konden niet rustig wachten totdat de ontwerpen klaar zijn en pas daarna beginnen. Het loopt hier parallel en dat maakt het spannend. Nu alle ontwerpen klaar zijn, kunnen we de blik volledig richten op de daadwerkelijke uitvoering, zodat de verbeterde dijk eind 2019 klaar is.”

Hoe ziet de nieuwe dijk er straks uit?
De zeedijk krijgt een bredere steunberm aan de landzijde, waardoor de dijk op plekken wel twintig meter breder wordt. Over de hele lengte komt een fietspad op en langs de dijk. Ook komt er op de buitenkant van de dijk meer asfalt, behalve bij de Dubbele Dijk. Daar komt over een lengte van 2,5 kilometer een tweede dijk landinwaarts. De Dubbele Dijk is een proefproject van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen om bij te dragen aan oplossingen voor zeespiegelstijging (waterveiligheid en verzilting) en de troebele Eems-Dollard.

 

Ontwerp en uitvoering van de dijk in 360 graden De ontwerpen van de zeedijk zijn in een ‘360 graden platform’ gepresenteerd. Dit geeft een goed beeld van hoe het eruit komt te zien. Deze beelden zijn blijvend op www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl en in het bezoekerscentrum in Delfzijl te zien. In de beelden zijn informatiepunten verwerkt, waarin extra informatie staat over de uitvoering en de planning van het werk.

 

Nieuwe veiligheidsnormen
Het stuk zeedijk van twaalf kilometer tussen Delfzijl en Eemshaven is het eerste in ons land dat volgens de nieuwste veiligheidsnormen én aardbevingsbestendige uitvoering versterkt wordt. Daarnaast is het een dijkverbetering met aandacht voor natuur, recreatie én economie. De realisatie kost 123,2 miljoen euro en is daarmee één van de grootste projecten van het waterschap ooit. De dijkverbetering is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een alliantie van de waterschappen en Rijkswaterstaat.
Proefproject Dubbele Dijk: samenwerking waterschap en provincie De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest hebben samen de Dubbele Dijk ontwikkeld: een nieuw dijkconcept. Het bestaat uit de zeedijk aan de waterkant en een tweede dijk landinwaarts. De twee dijken samen moeten ons beschermen tegen het hoge water. De tweede dijk maken we van materiaal uit het gebied tussen de dijken. In de zeedijk komt een getijdeduiker, waardoor tussen de twee dijken een gebied met eb en vloed ontstaat, het ‘tussengebied’.

De provincie Groningen wil het tussengebied beschikbaar stellen voor de teelt van zilte groenten, aquacultuur (de teelt van bijvoorbeeld vissen, schaaldieren, schelpdieren en waterplanten) en de invang van slib uit de Eems-Dollard. Begin dit jaar is Ommelanderdiek gestart met het aanleggen van de tweede dijk en het versterken van de zeedijk. Zodra dat klaar is, gaat de provincie aan de slag met de inrichting van het tussengebied.

Op dit moment is nog niet duidelijk welke zilte teelten er in het tussengebied komen. In september gaat de provincie met een aantal ondernemers in gesprek over de mogelijkheden. Vervolgens starten de aanbestedingsprocedures. De verwachting is dat er aan het eind van het jaar geschikte partijen zijn gevonden die het tussengebied gaan ontwerpen, inrichten en exploiteren. Het is de bedoeling om begin 2019 te starten met het ontwerp van het tussengebied.

De Dubbele Dijk is ook onderdeel van Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken. Een onderzoeksprogramma van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân, waarin 12 innovatieve dijkconcepten worden onderzocht om dijkverbeteringen in de toekomst sneller en goedkoper te maken. Daarnaast draagt de Dubbele Dijk bij aan het Programma Eems-Dollard 2050. De doelstelling van dit programma is: de natuur in het Eems-Dollardgebied herstellen, oplossingen vinden voor zeespiegelstijging (waterveiligheid, verzilting) en de leefbaarheid en economie versterken.

 

Bron: Eemskrant.nl

 

Meer nieuws in deze categorie

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

Batterij kan een uur lang de rol van elektriciteitscentrale kan overnemen Het Duitse energieconcern RWE bouwt in de Eemshaven een enorme batterij. Die moet eraan bijdragen dat vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar kunnen worden afgestemd. De batterij komt...

Lees meer
Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Op de warme donderdagmiddag van 7 september mocht Eemshaven.info vele leden ontmoeten voor haar Netwerkbijeenkomst. Deze keer werden 3 podiumgasten geïnterviewd over hun vakgebied. De gedeputeerde Henk Emmens informeerde de zaal over de kansen die er volgens hem de...

Lees meer
Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Per 1 september 2023 wordt Proron Workwear overgenomen door Enjoy Bedrijfskleding. Beide bedrijven passen uitstekend bij elkaar door hun persoonlijke service, kwaliteit en no-nonsense benadering. Eigenaar Ronald van der Toorn van Proron heeft in 10 jaar een...

Lees meer