Kennisgeving aanleg elektriciteitskabel tussen Eemshaven (NL) – Endrup (DK) (COBRA-kabel), Ministerie van Economische Zaken

10 nov 2015Nieuws

U kunt van 12 november tot en met 23 december 2015 een zienswijze indienen.

Van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december 2015 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor de elektriciteitskabel tussen Eemshaven (NL) en Endrup (DK) (COBRA-kabel). U kunt dan ook een zienswijze indienen. TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) is voornemens deze elektriciteitskabel aan te leggen samen met de Deense netbeheerder Energinet.dk. De kabel is noodzakelijk voor de uitwisseling van stroom tussen beide landen.
Nut en noodzaak van de COBRA-kabel

TenneT en Energinet.dk, respectievelijk de Nederlandse en Deense beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, willen tussen Nederland en Denemarken een onderzeese gelijkstroomverbinding aanleggen met een transportcapaciteit van ca. 700 MW. Bij de aansluitpunten op land komen convertorstations die gelijkstroom omzetten in wisselstroom. De verbinding zal aan de Nederlandse zijde in de Eemshaven, via het daar aanwezige hoogspanningsstation, op het 380 kV hoogspanningsnet aangesloten worden. In Denemarken gebeurt dit in Endrup.

Het doel van de kabel is het vergroten van de capaciteit om tussen Europese lidstaten stroom uit te wisselen (interconnectie). Om die reden ontvangt het project een Europese subsidie van 86,5 miljoen euro. Door de COBRA-kabel kan Nederland groene stroom van Deense windparken importeren.
Rijkscoördinatieregeling

Het project COBRA-kabel valt onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit houdt in dat de Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) een inpassingsplan voor het converterstation en het kabeltracé tot circa 1 km uit de kust vaststellen. De Minister van EZ coördineert de vergunningverlening.

Voor het project is een milieueffectrapport opgesteld. In 2010 heeft daartoe een Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage (MER) ter visie gelegen. Deze notitie is in 2010 vastgesteld. Op basis daarvan zijn in de MER 3 tracéalternatieven (M1, M2, W2) onderzocht en beoordeeld op milieueffecten. Uit de MER komt naar voren dat het alternatief M2 het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) is. De Ministers van EZ en van IenM hebben alternatief m2 ook aangemerkt als het Voorkeursalternatief (VKA) voor de aanleg van de COBRA-kabel. Op dit alternatief zijn de vergunningaanvragen gebaseerd.

Op het project COBRA-kabel is, naast de RCR, ook Europese regelgeving van toepassing1). In dat kader heeft van 20 februari tot en met 2 april 2015 een openbare raadpleging plaatsgevonden. De binnengekomen reacties zijn gebruikt bij het opstellen van de vergunning­aanvragen. Een verslag van de openbare raadpleging is toegevoegd aan de stukken die ter inzage liggen.
Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de ontwerpbesluiten (digitaal) inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Tevens kunt u de ontwerpbesluiten (op papier) inzien tijdens reguliere openingstijden op het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen.

De volgende stukken liggen van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december 2015 ter inzage:

    – het ontwerpinpassingsplan met kaart;

    – het milieueffectrapport;

    – het verslag van de openbare raadpleging;

    – de ontwerpbesluiten op de vergunningaanvragen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, de Waterwet, de provinciale omgevingsverordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Inloopavond

TenneT en het Ministerie van Economische Zaken organiseren een inloopavond om de ontwerpbesluiten toe te lichten. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Deze inloopavond wordt gehouden op:

    – woensdag 2 december 2015, Hotel Ekamper, Radsweg 12, Oosteinde/Roodeschool.

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. Er is geen plenair gedeelte.
U kunt uw mening geven

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

    – Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?

    – Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

    – Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbesluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Hoe kunt u reageren?

U kunt van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december 2015 reageren. Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘COBRAcable’. U kunt niet reageren via e-mail.

Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar:

Bureau Energie Projecten

Inspraakpunt COBRA-kabel

Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 2 december 2015 of via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.
Wat gebeurt hierna?

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u deze bundel inzien op de website www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de defintieve besluitvorming. In de Nota van Antwoord wordt aangegeven op welke wijze de zienswijzen en reacties zijn betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.
Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79

1) Verordening (EU) Nr. 347/2013 VAN HET EuropEES parlement EN DE RAAD van 17 april 2013, betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur.

 

Bron: Staatscourant.nl
 

Meer nieuws in deze categorie

DelfSail ontbijtbijeenkomst 13 juni 2024

DelfSail ontbijtbijeenkomst 13 juni 2024

Op donderdag 13 juni  om 08.00 uur vertrekt de Regina Andrea vanaf de drijvende steiger in Delfzijl voor een vaartocht met een aantal doelen: - netwerken met leden (ook van andere lokale businessclubs) - geld inzamelen voor de commissie Social Affairs (vrijwillige...

Lees meer
Subsidie voor Eemshydrogen

Subsidie voor Eemshydrogen

Marinus Tabak, COO EWE, postte zojuist het volgende bericht: Met grote trots kunnen we vandaag het nieuws delen dat wij als RWE subsidie toegekend hebben gekregen voor ons 50MW groene waterstofproject, Eemhydrogen, in de Eemshaven. Dit geweldige nieuws markeert een...

Lees meer