Noorderzijlvest investeert in klimaatbestendig waterbeheer

11 nov 2019Nieuws

Waterschap Noorderzijlvest geeft vorm en inhoud aan toekomstgericht én klimaatbestendig waterbeheer in een aardbevingsgevoelig gebied. Daarom moeten we meer dan andere waterschappen ons in korte tijd richten op oplossingen en maatregelen voor deze belangrijke thema’s. We zijn genoodzaakt te investeren in projecten die inspelen op de effecten van bodemdaling, als gevolg van gaswinningen klimaatverandering. Deze projecten kosten veel geld, maar zorgen ervoor dat onze inwoners droge voeten houden. Het gevolg is dat de waterschapsbelasting voor huishoudens in 2020 met gemiddeld 5,4% stijgt. Dit komt neer op een stijging van circa €21 per huishouden. Voor alle duidelijkheid: de kwijtscheldingsregeling voor inwoners met een laag inkomen blijft onverkort gelden. Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest behandelt op 27 november a.s. het jaarplan c.q. begroting 2020. Hierin staat wat het waterschap volgend jaar doet aan dit complexe vraagstuk, welke oplossingen we bieden en hoeveel dit gaat kosten. Met dit jaarplan voert Noorderzijlvest het bestuursakkoord ‘Voor mens en voor water’ uit.

Waterveiligheid

Door de verandering van het klimaat stijgt de zeespiegel. De bodemdaling als gevolg van de gaswinning komt daar nog eens bij. Dit betekent dat wij dijken langs kanalen en de Waddenkust moeten versterken. Hetzelfde geldt voor de kades in onze steden en dorpen. De aardbevingen van de laatste jaren leidden er toe dat wij extra maatregelen treffen om waterkeringen te versterken. We hebben veel geïnvesteerd in waterveiligheid. De keringen zijn nagenoeg op orde. De komende jaren bereiden we de investering in de Lauwersmeerdijk voor.

Voldoende en gezond water

Klimaatverandering betekent dat we steeds meer te maken krijgen met hoosbuien, lange periodes van droogte, zonder neerslag en met hogere temperaturen. Aan de ene kant moet overtollig water afgevoerd kunnen worden, aan de anderekant moet water waar nodig beschikbaarzijn. Dit vraagt schone watergangen. Zowel het baggeren als het beschoeien hebben de laatste jaren minder prioriteit gehad. Dit krijgt nu voorrang. Ook starten we met de uitvoering van de gebiedsinrichting van het Zuidelijk Westerkwartier. De uitvoering van natuurlijke herinrichting van polders De Dijken-Bakkerom, Drie Polders, Lettelberten Dwarsdiep loopt door tot en met 2022.

Gezuiverd water

Een forseinvestering van ons waterschapgaat naar de nieuw te bouwen waterzuivering in Gaarkeuken. Deze vervangt de bestaande zuiveringen in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken. Samen met andere organisaties, zoals gemeenten, drinkwaterbedrijven, de farmaceutische industrie en de zorgsector, spannen we ons in om de resten van geneesmiddelen in oppervlakte- en grondwater te verminderen.

Wat investeert Noorderzijlvest?

Noorderzijlvest verwacht in 2020 circa € 30 miljoen uit te geven aan waterveiligheid, circa €33 miljoen aan voldoende en gezond water en circa € 22miljoen aan gezuiverd water.

Wie betaalt wat in 2020?

De noodzakelijke projecten en maatregelen voor aardbevings- en klimaatbestendig waterwerk betekenen dat de tarieven van de waterschapsbelastingen in 2020 stijgen. Een alleenstaande huurder betaalt volgend jaar ongeveer€ 157. Een gezin met een huurhuis betaalt volgend jaar ongeveer €288. Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis met een WOZ-waarde van € 200.000 betaalt in 2020 ongeveer € 410. Een agrariër met circa 80 hectare landbouwgrond in eigendom betaalt in 2020 ongeveer € 6.768. Een eigenaar van een MKB bedrijf betaalt in 2020 ongeveer € 1.876.

Ter inzage: ontwerp jaarplan c.q.begroting 2020

Het ontwerp van het jaarplanc.q. begroting 2020, inclusief een meerjarige doorkijk naar 2021-2023, ligt tot en met 22 november op het hoofdkantoor van het waterschap,Stedumermaar 1, in Groningen, ter inzage.

Meer nieuws in deze categorie

13 december Nederland – Japan innovatieforum

13 december Nederland – Japan innovatieforum

Woensdag 13 december komt een delegatie van Japanse chemiebedrijven op bezoek in Delfzijl. In de middag organiseren we samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Chemport Europe en NVNOM een Nederland - Japan Innovatie Forum. Het Nederland - Japan...

Lees meer
Verslag netwerkbijeenkomst 11 november 2023

Verslag netwerkbijeenkomst 11 november 2023

In de Eemsdeltahal in Delfzijl vond op zaterdag 11 november jl. de netwerkbijeenkomst plaats over ‘De economie van Noorden” en het belang van ondernemers daarbij. Op het podium waren Micky Adriaansens (demissionair minister van Economie en Klimaat), Roelien Kamminga...

Lees meer
IJzeren toekomst gloort voor PMC

IJzeren toekomst gloort voor PMC

Op de plek van schrootverwerker Purified Metal Company (PMC) en Aldel in Farmsum moet een keten van bedrijven komen die op basis van ijzerpoeder volledig circulaire energie kan leveren. De initiatiefnemers, Iron+, hebben vrijdag een bod neergelegd bij de curator van...

Lees meer