Studie Rijkswaterstaat wijst uit: Eems en Dollard hoeven niet troebel te zijn

31 jan 2018Nieuws

De Eems en Dollard hoeven niet troebel te zijn. Het water in deze zeearm tussen Groningen en het Duitse Emsland blijft helder als jaarlijks 1 miljoen ton slib wordt weggebaggerd en afgezet aan land of in nieuwe kwelders.

 

Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Deltares naar de zeearm tussen Groningen en het Duitse Emsland in opdracht van Rijkswaterstaat.

Samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Utrecht heeft dit instituut bekeken hoe de enorme hoeveelheid slib die zich jaarlijks afzet in het Eems-Dollardgebied, kan worden teruggedrongen.

Estuarium

De vertroebeling van het zeewater drukt zwaar op de natuur in dit ‘estiuarium’ waar de Duitse rivier de Eems uitmondt in zee. De scheepvaartroutes naar de Eemshaven en de havens van Delfzijl en Emden is in de loop der eeuwen zo ver uitgediept dat met het getij steeds meer slib wordt aangevoerd.

Dat slib krijgt bovendien niet meer de kans neer te slaan doordat natuurlijke kwelders zijn verdwenen door inpoldering. Het troebele water remt de groei van algen, die de basis vormen van de voedselketen voor flora en fauna in het gebied.

Akkoord over aanpak

Rijkswaterstaat sloten daarom eind 2016 een akkoord met overheden, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties. Met het Programma Eems-Dollard 2050 pompen zij de komende jaren 70 miljoen euro in het gebied om de natuur en industrie in het gebied beter met elkaar in balans te brengen.

Deltares betitelt de proefprojecten die daarvoor inmiddels worden opgezet, als kansrijk. Zo wordt bij Delfzijl nu gewerkt aan een Kleirijperij waar baggerslib kan worden omgezet in klei die geschikt is voor dijkaanleg.

Slib ‘invangen’

Slib kan bovendien worden ‘invangen’ in nieuwe buitendijkse kwelders of achter de dijk, zoals nu al gebeurt in de polder Breebaart bij Termunten. Zulke depots bieden kansen voor zowel nieuwe natuurontwikkeling als nieuwe vormen van landbouw zoals de teelt van zeegroenten.

In een vervolgonderzoek kijkt Rijkswaterstaat de komende tijd waar met name in de Dollard meer buitendijks kwelderland kan worden ingericht. Daarvoor gaat de dienst in overleg met natuurorganisaties, kweldereigenaren, waterschappen en gemeenten.

 

Bron: DvhN.nl

Meer nieuws in deze categorie