Verdere vergroening energie Eemsdelta

14 jun 2017Nieuws

De provincie Groningen heeft de wind in de zeilen voor wat betreft de ontwikkeling van diverse windparken in haar provincie. In totaal zijn er zeven windparken formeel  in procedure. Voor vier windparken ligt er momenteel al een ontwerp omgevingsvergunningen ter inzage. Het gaat hier om de windparken Delfzijl uitbreiding Zuid, Oosterhorn (Delfzijl), Oostpolder (Eemshaven) en Oosterpolderdijk (Eemshaven), alle dus in de Eemsdelta-regio. Binnenkort volgt ook windpark Geefsweer (Delfzijl). De provincie Groningen ligt hiermee behoorlijk op koers voor wat betreft haar taakstelling – overeengekomen met het Rijk – om in 2020 855,5 MW aan windenergie te realiseren. Het komend half jaar staat er veel te gebeuren rondom deze windparken. De eerste stappen zijn gezet en de randvoorwaarden zijn bepaald.

Leefbaarheid

In het proces wordt ook zorgvuldig gekeken naar de leefbaarheid. Zo kan iedereen nog zienswijzen indienen. Daarnaast worden omwonenden nauw betrokken over de voortgang o.a. via klankbordgroepen, maar ook via reguliere informatieavonden. Mogelijkheden voor participatie is een onderwerp dat steeds vaker terug komt. Diverse voorstellen zijn bespreekbaar om te komen tot een evenwichtige verdeling 'van de lusten en de lasten'.

Dorpsmolen: uniek in Nederland

In alle windparken is er sprake van een gebiedsfonds waarmee deze lusten en lasten beter verdeeld kunnen worden. Dit betekent dat een gedeelte van de opbrengsten van het windpark terug vloeit naar de omgeving. De omgeving kan dit geld bijvoorbeeld in gezamenlijke projecten stoppen. Nieuw is de aankoop van een of mogelijk twee windturbines (dorpsmolens) in de Eemshaven door een nog op te richten buurtcoöperatie, waarbij mogelijkheden zijn voor financiering vanuit het zogenaamde Revolverend Fonds van de provincie Groningen. Ook in Delfzijl is de provincie dit samen met de klankbordgroep en de ontwikkelaar aan het onderzoeken. Daardoor kunnen de direct omwonden financieel mee participeren zonder zelf vóór te investeren. Dit is op dit moment uniek in Nederland.

Huidige stand van zaken

Voor windpark Zuidoost geldt dat de gemeente Eemsmond hier zowel het bestemmingsplan maakt als de vergunningen verleent. Windpark N33 is een Rijksproject. Voor meer informatie over dit windpark verwijzen we naar website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Hieronder volgt een opsomming van de windparken waarvoor de provincie het bevoegd gezag is voor het afgeven van de omgevingsvergunning. Deze vergunning is nodig voor de bouw van de turbines.

  • Windpark Delfzijl uitbreiding Zuid. Ontwerpvergunning ter inzage van 4 mei t/m 16 juni 2017.
  • Windpark Oosterhorn (bij Delfzijl). Ontwerpvergunning ter inzage van 6 juni t/m 17 juli 2017.
  • Windpark Oosterpolderdijk (bij de Eemshaven). Ontwerpvergunning ter inzage van  6 juni t/m 17 juli 2017.
  • Windpark Oostpolder (bij de Eemshaven). Ontwerpvergunning ter inzage van 15 juni t/m 26 juli 2017.
  • Windpark Geefsweer (bij Delfzijl). Ontwerpvergunning ter inzage van  19 juni t/m 31 juli 2017.

De provincie Groningen heeft met het Rijk afgesproken dat alle windparken in de drie concentratiegebieden (Eemshaven, Delfzijl, N33) in 2020 operationeel moeten zijn. Dat betekent dat uiterlijk 31 december 2020 (maar liefst eerder) de windturbines stroom moeten leveren aan het elektriciteitsnet. Nadat een windpark is vergund, is de gemiddelde doorlooptijd ca. drie jaar om het windpark te realiseren. Het gaat dan om het verkrijgen van een SDE+ subsidie van het Rijk (exploitatiesubsidie), financiering van het windpark, bestellen van de turbines (incl. levertijd), de bouw van het windpark en aansluiting op het elektriciteitsnet.

Voor meer informatie en het bekijken van alle ontwerpvergunningen en bijbehorende documenten verwijzen wij u door naar www.provinciegroningen.nl/windparken.

Bron: Eemsdelta\EZ

Meer nieuws in deze categorie