Peutz: Een ander geluid in coronatijd

2 jul 2020Service

Sinds half maart is ons omgevingsgeluid door de ‘coronamaatregelen’ veranderd: minder vliegtuigen, minder verkeer, minder treinen en minder activiteiten op straat. Geluiden uit de natuur krijgen daardoor meer de ruimte. Peutz meet op diverse locaties in Nederland volcontinu het geluidniveau. Wij hebben een korte analyse gemaakt van de invloed van deze veranderingen op het omgevingsgeluid voor een paar specifieke locaties in Nederland: in de stad, nabij een snelweg en in het buitengebied. Uit deze analyse blijkt dat het geluidniveau aan het begin van de ingestelde maatregelen aanzienlijk is gereduceerd tot circa 7 dB. Naarmate de periode van maatregelen vorderde (en geleidelijk aan enige versoepeling plaatsvond) is het verschil in omgevingsgeluid ten opzichte van de situatie vóór de maatregelen kleiner geworden, maar nog altijd significant lager dan in dezelfde periode in 2019.

In onderstaande figuur is voor de onderzochte locaties (in de stad en nabij een snelweg) het verschil in 24 uur gemiddelde geluidniveau gegeven voor de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

 

Figuur 1

Uit figuur 1 blijkt dat direct na het treffen van de corona maatregelen de afname van het geluidniveau het grootst was.

Met name stedelijke omgeving en nabij snelweg wordt stiller
In de stedelijke omgeving en nabij de snelweg is een duidelijkere afhankelijkheid van de coronamaatregelen zichtbaar. Gemiddeld is het geluid in stad en nabij een snelweg circa 3 dB stiller geworden in de periode met corona maatregelen. In het buitengebied is dit verschil (ondanks enkele uitschieters) kleiner. In figuur 2 is het verschil in 24 uur gemiddelde geluidniveau gegeven voor de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 voor een buitengebied locatie.

Figuur 2

In het buitengebied zien we de trend van afname niet zo duidelijk terug. Wat opvalt is dat het geluidniveau in het buitengebied zeer grillig is en op bepaalde momenten (sterk) toeneemt. Deze toename wordt veroorzaakt door het geluid van vogels en lijkt geheel onafhankelijk van corona maatregelen. Een dergelijke toename van het geluid zal veelal niet als storend worden ervaren; in het algemeen worden geluiden afkomstig uit de natuur als positief ervaren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Bureau Peutz verricht geluidmonitoring (langeduurmetingen) in diverse situaties zoals bij muziekevenementen, bouwwerkzaamheden, vastleggen nulsituaties, maar ook bij geluidklachten of inzicht in hoeverre een bedrijf in de praktijk voldoet aan zijn geluidgrenswaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs, die u rechtsboven in de hoek van de pagina vindt.

 

Corona en ventilatie

In de media is veel te doen over ventilatiesystemen en/of gebrekkige ventilatie in relatie tot verspreiding van het Corona-virus, de zgn. aerosolen-route. Wij krijgen diverse vragen van klanten over dit onderwerp. Wij volgen hierin de aanbevelingen van het RIVM. Maar in aanvulling daarop dient u wel met een aantal aspecten rekening te houden.


De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), onderdeel van het RIVM, heeft onlangs aangegeven (bron) dat “op basis van de huidige inzichten niet is aangetoond dat aerogene transmissie een rol speelt in de verspreiding van SARS-CoV-2 […] Op basis van de huidige inzichten zijn aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig.”

Het is wel van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn om te ventileren. Ventilatie dient diverse doelen. Allereerst het zorgen voor verse lucht, zodat we voldoende zuurstof binnen krijgen als we ademen. Maar een zeker zo belangrijk doel van ventileren is het afvoeren van verontreinigde lucht, omwille van een comfortabel en gezond binnenklimaat. Niet alleen ademen we koolstofdioxide-gas uit (CO2) maar we produceren ook geurstoffen (zweten) en bovendien komen er bepaalde stoffen vrij uit materialen en apparaten die we niet in hoge concentraties in ons binnenmilieu willen. Door te ventileren kunnen we ook tot op zekere hoogte de temperatuur en vochtigheid beïnvloeden.

Goed ventileren is dus altijd van belang. Dit geldt zowel voor woningen als voor kantoren, scholen, ziekenhuizen etc. etc. Wij doen veel onderzoek ‘in het veld’ en we verrichten inspectie-werkzaamheden in gebouwen, waarbij we met enige regelmaat constateren dat de ventilatie onvoldoende functioneert.

Onze belangrijkste tip is daarom: Controleer of de ventilatie goed functioneert. Let daarbij op de volgende zaken:

  • zijn (gevel) ventilatieroosters geopend?
  • zijn de ventilatieroosters schoon?
  • veel bestaande woningen zijn uitgevoerd met een centrale afzuigventilator (aangesloten op toilet, badkamer en keuken) in combinatie met luchttoevoer-roosters in de gevel; controleer of de afzuigventilator goed functioneert, laat deze – zonodig op een laag toerental – aan staan;
  • in de grotere gebouwen en modernere woningen: controleer of de filters in een mechanische ventilatie-installatie voldoende schoon zijn; vervang ze zonodig;
  • zijn er verbouwingen geweest in uw gebouw waardoor bepaalde ruimten afgesloten zijn van een luchttoevoer-voorziening? Zo ja, zorg voor herstelmaatregelen;
  • een airco is meestal geen ventilatie-systeem in de zin dat deze geen verse lucht toevoert en vervuilde lucht afvoert; dus ook met airco is er aanvullend ventilatie nodig;
  • zet ramen ’tegen elkaar open’ als er geen ventilatieroosters of een ventilatiesysteem is; een kierstand is meestal voldoende. De kans op tocht is in dit seizoen beperkt.

Neem bij twijfel contact op met een van onze adviseurs.

Meer nieuws in deze categorie

GroBusiness – Route2Market

Wij van GroBusiness, organiseren op dinsdag 12 april ons allereerste live GroBusiness café voor MKB in Stad en Ommeland. Tijdens het café gaan we in op de Route2Market, het nut én de noodzaak van een gestructureerde marktbenadering, versterkt door het snel...

Lees meer
S&S Systems internationaal met Andon-bord

S&S Systems internationaal met Andon-bord

S&S Systems heeft een revolutionair multi-level, interactief Andon-bord afgeleverd voor procesoptimalisatie bij Emerson. Emerson Automation Solutions, onderdeel van het wereldwijde Emerson Inc., is een wereldwijd Fortune 500 productiebedrijf dat technologie en...

Lees meer