Eemshaven voorkeurslocatie aansluiting offshore windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden

11 jun 2020Nieuws

Dertien regionale overheden uit de provincies Groningen en Friesland hebben hun concept-regioadvies voor de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet van het windpark Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW) bekend gemaakt aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Eemshaven behartigt volgens de 13 partijen het beste het belang van NOZ TNW, het Waddengebied en de lokale belangen.

Het Rijk werkt samen met netbeheerder TenneT, Rijkswaterstaat en regiopartijen aan de voorbereiding van de realisatie van het windpark NOZ TNW waarvan de ingebruikname is gepland in 2026-2027. In januari 2020 werden de 13 regionale overheden gevraagd hun voorkeursalternatief aan te geven voor de aanlandlocatie voor de hoogspanningsverbinding.

Bij het bepalen van het voorkeursalternatief hebben de 13 regiopartijen een vijftal criteria gehanteerd;  maatschappelijk draagvlak; draagvlak van lokale en regionale stakeholders; ruimtelijke inpassing, omgevingskwaliteit en milieu & gezondheid; conflicterende belangen in toekomstig ruimtegebruik en netcapaciteit en meekoppelkansen.

Eemshaven
De 13 regionale overheden geven de voorkeur aan de Eemshaven. Zo wil de provincie Groningen graag grote hoeveelheden groene stroom laten aanlanden ten gunste van de verduurzaming van industrie in de Eemshaven/Eemsdelta en als stimulans van de (groene) waterstofeconomie in de regio. Daarnaast is de Eemshaven al een energieknooppunt van het hoogspanningsnet op nationaal niveau, waardoor aanlanding van de groene stroom uit het windpark NOZ TNW een logisch aanknopingspunt is.

Het tracé Eemshaven Oost zou hierbij het beste rekening houdt met de lokale belangen en goed zou scoren op de regionale criteria van de regiopartners op het gebied van maatschappelijk draagvlak en ruimtelijke inpassing & kwaliteit. TenneT en het ministerie van EZK hebben aangegeven dat dit tracé niet haalbaar lijkt vanwege technische complexiteit en de lastige vergunbaarheid.

Randvoorwaarden 
Volgens de 13 regiopartijen kan Eemshaven West overwogen worden, indien met bepaalde randvoorwaarden rekening wordt gehouden:

• Een gedragen gebiedsproces
• Een gebiedsfonds
• Corridor om toekomstige verstoring zoveel mogelijk te voorkomen
• Beschikbaar stellen HDD (horizontale) boringen
• Noord-Groningse kuststrook behouden als hoogwaardige landbouwgebied
• Onderzoek naar impact laagfrequent geluid

Kansen
Daarnaast zien de partners ook kansen omtrent de aanleg van het NOZ TNW zoals voor natuurontwikkeling en verduurzaming landbouw, aansluiting bij (toekomstige) parallelle gebiedsprocessen, versnelling waterstofproductie, ontwikkeling Meerjarenprogramma Energie Infrastructuur, regionale programma’s werkgelegenheid en scholing, aanpakken regionale knelpunten in het energienet en de aanleg van een corridor op de Waddenzee.

Tracé Vierverlaten West is een terugvaloptie voor Eemshaven West onder deze zelfde voorwaarden, maar ligt voor de regiopartijen niet voor de hand.

Het definitieve regioadvies volgt in oktober. In het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de kabelroute.

 

Bron: Windenergie nieuws

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer

Eemshaven.info golftoernooi 2024

Donderdag 27 juni was de schitterend gelegen golfbaan van de Groningse Golfclub Duurswold de locatie voor het Eemshaven.Info Golftoernooi: Naast het toernooi konden ook aspirant en beginnende golfers deze dag aan de slag bij de golfclinic. De winnaar van het toernooi...

Lees meer