Privacy

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

  Eemshaven.info BV

Versie 1.0 d.d. 13-7-2018

Identiteit

Dit is de privacy – en cookieverklaring van Eemshaven.info BV, gevestigd op Polarisweg 14, 9933 HG en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 51677598. Voor vragen en opmerkingen over deze privacy en cookieverklaring is Eemshaven.info BV bereikbaar onder telefoonnummer 0596 – 567699 en via e-mail op info@eemshaven.info. Eemshaven.info BV is op internet te vinden op www.eemshaven.info en www.eemshaven.info/eemshavenoffshorewind en op het gebruik van de website is deze privacy- en cookieverklaring eveneens van toepassing. Deze privacy- en cookieverklaring is elektronisch te raadplegen op  www.eemshaven.info/privacy

Inleiding

Eemshaven.info BV respecteert de privacy van haar cliënten en de bezoekers van onze website en van alle personen waarbij persoonsgegevens aan haar ter beschikking worden gesteld in de uitvoering van de dienstverlening. Eemshaven.info BV doet haar uiterste best om alle persoonlijke informatie (‘persoonsgegevens’) die ons wordt verschaft vertrouwelijk te behandelen en dat de verwerking van persoonsgegevens conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming plaatsvindt.

In deze privacy-en cookieverklaring kunt u lezen hoe   Eemshaven.info BV met persoonsgegevens omgaat, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe wij de verwerking van persoonsgegevens met waarborgen omkleden.

 

Dienstverlening

Eemshaven.info BV faciliteert de organisatie van een netwerk van bedrijven waarbij bedrijven en instelling bedrijfsgegevens en ook in voorkomende gevallen persoonsgegevens onderling delen, en tevens ter beschikking stellen om door Eemshaven.info BV in voorkomende gevallen aan derden ter beschikking te stellen.

In de uitvoering van onze dienstverlening ontkomen wij er dan ook niet aan persoonsgegevens (van onze klanten, maar ook van anderen) op te slaan, te verwerken en (indien noodzakelijk) door te geven aan onze opdrachtgevers of geïnteresseerden. In het kader van onze dienstverlening kan dat niet anders.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Meer concreet de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij u persoonsgegevens vragen om op te slaan in het kader van onze dienstverlening, waarbij onze offerte en opdrachtbevestiging de noodzakelijke doeleinden omschrijven;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • eerst om persoonsgegevens verder te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; indien dat nodig is voor onze dienstverlening zullen wij u daarover informeren;
 • wanneer wij persoonsgegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag.

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het dus nodig dat   Eemshaven.info BV uw persoonsgegevens opslaat.   Eemshaven.info BV gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten, waaronder:
 • Uw bedrijfslogo met een doorlink naar uw profielpagina plaatsen waarin omschreven staat wat uw bedrijfsactiviteiten zijn;
 • Een pagina met uw contactgegevens (adresgegevens, telefoon- en faxnummers, e-mail adres en link naar uw eigen website) met een doorlink naar uw eigen bedrijfswebsite te plaatsen;
 • De mogelijkheid om uw bedrijf bij maximaal 10 branches te plaatsen;
 • De mogelijkheid om (bedrijf) films te plaatsen;
 • De mogelijkheid om vacatures te plaatsen;
 • De mogelijkheid om nieuws te plaatsen;
 • De mogelijkheid om specifieke services van uw bedrijf onder de aandacht te brengen;
 • Contact te leggen via Sociale Media met medeleden van Eemshaven.info (LinkedIn,Twitter);
 • De gelegenheid om netwerk- en themabijeenkomsten, die op reguliere basis georganiseerd worden, bij te wonen.
 • Tijdens netwerkbijeenkomsten deel te nemen aan het ‘speeddaten’.
 • Het toesturen van offertes of online en offline berichten te sturen over (netwerk) bijeenkomsten;
 • Het bepalen van de specificaties en wensen waaraan een bepaalde zaak/dienst moet voldoen;
 • Het kunnen factureren van geleverde diensten;
 • Het efficiënt kunnen communiceren met derden bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Het verzenden van nieuwsbrieven;

Voor deze dienstverlening hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van onze diensten. Voor deze dienstverlening is de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens de overeenkomst welke we met u gesloten hebben. Voor eventueel additionele diensten zullen we altijd om toestemming vragen. U kunt altijd aangeven geen nieuwsbrief/mailings meer te willen ontvangen, dan wel geen gebruik te willen maken van specifieke diensten zoals hierboven is omschreven. Wij zullen uw (persoons)gegevens dan per direct niet meer gebruiken voor één van onze diensten.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die u van ons afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW gegevens;
 • Bedrijfsgegevens zoals opgenomen in de KvK;
 • kopie identiteitsbewijs;
 • telefoonnummer (s);
 • informatie die u zelf verstrekt in een open veld;
 • onderwerpen van de dienstverlening;
 • overige informatie die u vrijwillig aan Eemshaven.info BV verstrekt.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten u afneemt):

 • om uw opdracht te verwerken en u te informeren over het verloop van de dienstverlening;
 • om uw klacht/ kritiek of andere opmerkingen over ons bedrijf te verwerken;
 • om u te benaderen over uw klacht/ kritiek of andere opmerkingen omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze website te verbeteren en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.

 

Gegevensverstrekking aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen moeten verstrekken die diensten, producten of onderdelen aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of waaraan wij in het kader van onze dienstverlening gegevens moeten verstrekken.

Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailingdienst kunnen uw persoonsgegevens aan de aanbieder van deze dienst worden doorgegeven.

Op onze website zijn mogelijk links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden.   Eemshaven.info BV draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens omgaan. Daarom raden wij u ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Op onze website plaatsen wij technische/functionele cookies om een goede werking van onze website te garanderen en om het gebruik hiervan eenvoudig te maken.

Wij maken ook gebruik van analytische cookies waarmee we kunnen zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Op onze website kunnen we tracking cookies plaatsen indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Het doel hiervan is om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u eventueel gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Wilt u cookies verwijderen of uitschakelen? Dat kan via de instellingen van uw browser. Houdt u er rekening mee dat enkele functionaliteiten van de website dan mogelijk niet meer naar behoren werken.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Eemshaven.info BV behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van   Eemshaven.info BV  voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is.  Eemshaven.info BV maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen en veiligheidsprocedures om verwerkte gegevens te beschermen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatige toegang. U realiseert zich dat onderdeel van de opdrachtverstrekking aan – en dienstverlening van -Eemshaven.info BV het on-line en in voorkomende gevallen off-line ter beschikking stellen van uw bedrijfsgegevens omvat, waarbij dit ook persoonsgegevens kan omvatten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze verklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Uw rechten

Eemshaven.info BV is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt desgewenst uw persoonsgegevens laten aanpassen of verwijderen of het gebruik van uw gegevens laten beperken.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u zich schriftelijk wenden tot   Eemshaven.info BV bereikbaar onder telefoonnummer 0596 – 567699 en via e-mail op info@eemshaven.info   Ook met vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.