Ontwerpbestemmingsplan Eemshaven Zuidoost

16 mrt 2017Nieuws

De gemeenteraad van Eemsmond heeft op 15 september 2016 besloten toepassing te geven aan de gemeentelijke coördinatieregeling (GCR) ten behoeve van de Uitbreiding Eemshaven zuid oost.

Dit betekent dat voor alle besluiten die op grond van dit coördinatiebesluit genomen worden ten behoeve van de realisatie van de uitbreiding van het bedrijventerrein gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen. Op de te coördineren besluiten is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Uov) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Vanwege de coördinatieregeling worden de hieronder vermelde stukken gelijktijdig ter inzage gelegd.

Het college van burgemeester en wethouders van Eemsmond maakt daarom bekend dat, op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

Ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Eemshaven

 

Plangebied

Het plangebied betreft het gebied gelegen ten oosten van de N33, ten zuiden van de Eemshaven.

 

Hoofdlijnen van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling om in het plangebied datahotels te bouwen met energie gerelateerde bedrijvigheid en een aantal windturbines langs de N33 en midden in het plangebied. 

 

Inzien of raadplegen ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken en onderbouwingen liggen vanaf vrijdag 17 maart 2017 tot en met donderdag 27 april 2017 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Eemsmond.

U kunt het ook online inzien via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1651.000BP03EmsZO-0301

 

Indienen zienswijzen ontwerp bestemmingsplan

Tijdens de in deze publicatie genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Eemsmond, Hoofdstraat West 1 te 9980 AA Uithuizen.

Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivering waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0595 437 555.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Windturbines

De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van enkele turbines gelegen ten oosten van de N33 en in het binnengebied.

 

Indienen zienswijzen ontwerp besluit omgevingsvergunning

Tijdens de in deze publicatie genoemde termijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eemsmond, Hoofdstraat West 1 te 9980 AA Uithuizen.

Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivering waarom u het niet eens bent met het ontwerp besluit omgevingsvergunning.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0595 437 555.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht.

 

 

 

Bron: www.eemsmond.nl

Meer nieuws in deze categorie